Succes | Lesmethode | Docenten | Diploma of certificaat | Externe organisaties | Vakantie | Betaling | Lesmateriaal

DUTCH BODYWORK ACADEMY ten voeten uit!


SUCCES!

foto

Succes is tastbare waardering voor de kwaliteit van je werk. Wil je succes, dan moet je kwaliteit leveren. Succes krijg je niet: succes verdien je! De basis van succes is altijd vakmanschap. Je werk heeft kwaliteiten die het boven de middelmaat verheffen. De basis van kwaliteitswerk is altijd opleiding en ontwikkeling. Dutch Bodywork Academy is een opleidingsinstituut dat zich ten doel gesteld heeft opleidingen en cursussen te bieden die afgestudeerden in staat stellen succesvol te zijn. Wil je succes? Ga je voor een bloeiende praktijk op het gebied van lichaamsverzorging of therapie? Laat je dan opleiden door het team van Dutch Bodywork Academy in Groningen, Leeuwarden of Zevenaar. Wij gaan ook voor succes: jouw succes! Wij zijn pas tevreden als jij tevreden over ons bent. Dat is ons motto al sinds 1989 toen DBA werd opgericht.

Als je positief bent en vooruit wilt, als je niet wilt stilstaan, moet je keuzes maken. Wanneer het om je toekomst gaat, is het uiterst belangrijk om bewust te kiezen. Zeker als je van plan bent een opleiding of cursus te gaan volgen. De tijd die je daarin steekt en het geld dat je er voor uitgeeft, heb je maar één keer ter beschikking. Als je gaat studeren bij een opleidingsinstituut dat bij jou past, jouw ambitie ondersteunt en opleidingen op een hoog niveau aanbiedt, heb je een juiste keus gemaakt. Daarbij moet je rekening houden met de fase van je leven waarin je verkeert. Wanneer je volwassen en zelfstandig bent, is het belangrijk dat je een traject kiest dat daarbij past. Die keuze verhoogt de kans op succes!

Dutch Bodywork Academy, afgekort: DBA, is ook een product van een bewuste keus. De oprichters hebben al in 1989 gekozen voor een opleidingsinstituut dat aansluit bij de wensen en belangen van de cursisten die zelf verantwoordelijkheid willen dragen voor hun succes. We hanteren daarbij de menselijke maat. We doen een beroep op zelfstandigheid en zelfredzaamheid maar proberen zo veel mogelijk rekening te houden met jouw leefsituatie.

De scholing van DBA is gericht op de ontwikkeling van warmvoelende mensen die het belangrijk en inspirerend vinden om professionele zorg en therapie te bieden. Wij vinden het belangrijk dat in onze zakelijke, westerse maatschappij het menselijke aspect in zorg en therapie niet ondergesneeuwd raakt. Ook tijdens de lessen wordt steeds benadrukt dat alleen juiste technieken gecombineerd met een invoelende benadering een optimaal therapeutisch resultaat kunnen geven. Met een opleiding van DBA kunt u zich vestigen als zelfstandig zorgverlener of therapeut. Maar u kunt er ook voor kiezen om in teamverband binnen een commerciële instelling te gaan werken. In alle gevallen geldt dat de mensen die door u behandeld worden, erop vertrouwen dat u goed bent opgeleid. Want alleen als uw opleiding in orde is, kunt u deskundig en gewetensvol de gevraagde zorg verlenen.

In de samenstelling en presentatie van de lesstof heeft DBA ook keuzes gemaakt. Het programma van DBA is ontwikkeld vanuit het perspectief van studenten die verantwoordelijkheid willen en aankunnen. Daardoor wordt het belang en de interesse van onze cursisten zo goed mogelijk gediend. Een belangrijk criterium daarbij is dat het niveau van de stof voldoet aan de eisen die de professionele praktijk daaraan stelt.

Uitgangspunt daarbij is dat cursisten van DBA:

 • zelfvertrouwen bezitten of dit willen ontwikkelen
 • begrip en gevoel voor andere mensen hebben
 • zelfstandig kunnen werken of dit willen leren
 • een sterk gevoel van eigenwaarde bezitten of dit willen ontwikkelen
 • een rationele inslag met belangstelling voor spiritualiteit bezitten
 • doelgericht en resultaatgericht willen werken

Belangrijke kenmerken van de opleidingen van DBA zijn dat:

 • de opleidingen zijn opgedeeld in praktijkgerichte modules
 • elke lesbijeenkomst voor éénderde wordt besteed aan theorie en tweederde aan praktijk. De behandeling van de theorie is probleemgericht. Dat betekent dat dit deel van de les het karakter van een open vragenuur heeft
 • de medische basisvakken worden aangeboden in afgeronde, complete syllabi die zijn geschreven als vademecums. Deze worden zelfstandig bestudeerd. Ondersteuning wordt gegeven tijdens het open vragenuur van elke les
 • de medische basisvakken worden gegeven tijdens de praktijkopleiding zodat die kennis in de praktijk geïntegreerd kan worden
 • een therapie wordt, voor zover mogelijk, verklaard op basis van wetenschappelijke feitenkennis. Daarbij wordt getracht een zinvolle verbinding te leggen tussen de wetenschappelijke feiten en de klassieke, vaak oosterse filosofie
 • door voldoende deelname aantrekkelijke prijzen kunnen worden gehanteerd
 • alle docenten van DBA onderschrijven de hier geschetste aanpak en kunnen daardoor kennis en vaardigheden met enthousiasme overdragen. Als gevolg daarvan is het slagingspercentage bij DBA duidelijk bovengemiddeld

Lesmethode

De cursussen en opleidingen van Dutch Bodywork Academy zijn ontwikkeld voor volwassenen. Het materiaal en de manier van lesgeven zijn daarop afgestemd. Dat houdt onder andere in dat de theorie alleen daar waar nodig mondeling wordt gepresenteerd. De stof wordt thuis door middel van een uitgebreide syllabus bestudeerd. Ondersteuning wordt tijdens de vragenuren gegeven. Daardoor wordt de lestijd zo efficiënt mogelijk besteed. Deze begeleide vorm van zelfstudie heeft tot gevolg dat er minder contacturen tussen docent en student nodig zijn. Door deze methode wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cursist gestimuleerd. Bovendien is het een doeltreffende manier om de kosten laag te houden.

Hoewel de achtergrond van een aantal modules oosters is, wordt de theorie op een rationele manier uitgewerkt. Waar mogelijk wordt de werking van een therapie verklaard op basis van kennis van biologische en fysiologische processen in het menselijk lichaam. We hebben geen bezwaar tegen een werkwijze die is gebaseerd op niet-westerse theorieën of filosofieën, mits de zorgverlener de gekozen methode kan vertalen naar de algemeen aanvaarde westerse praktijk. Dit is ook in het belang van de therapeut. Als een therapeut deze verbinding kan leggen, zal het veel gemakkelijker zijn een bloeiende praktijk op te bouwen.

Om aan de hoogste eisen te kunnen voldoen, steken alle betrokkenen bij DBA veel tijd en energie in de ontwikkeling van het lesmateriaal. Dat is van groot belang. Want een juiste selectie van de studiestof en een overzichtelijke presentatie bekort de duur van de studie. Daardoor blijft de motivatie in stand en is er weinig uitval. Een ander aspect is dat de opleidingen zijn opgedeeld in vrij korte, intensieve modules die zo zijn ingericht dat, als je één module hebt afgerond, je meteen in de praktijk aan de slag kunt. Ook kunnen studenten die al een goede opleiding hebben afgerond, bij DBA hun vaardigheden op één bepaald onderdeel uitdiepen en uitbreiden zonder meteen een hele opleiding te moeten doen. Dit maakt dat onze cursussen altijd goed bezet zijn.

Het met succes volgen van cursussen van DBA vraagt inzet en motivatie van de student. Het is van belang dat iedere cursist actief deelneemt en zijn eigen inbreng heeft. Omdat het aantal contacturen beperkt is, is het noodzakelijk dat de student minimaal 90 % van de lessen bijwoont. Daardoor blijft de betrokkenheid van docent en studenten groot. Per dagdeel van drie uur wordt circa één uur besteed aan algemene vorming en theorie. Tijdens dit uur komt alles aan de orde wat zich afspeelt op de raakvlakken van theorie en praktijk en de ervaringen van de studenten. De resterende tijd wordt besteed aan demonstratie en het onder begeleiding oefenen van de behandelingen.

Onze lespraktijk wordt gekenmerkt door een ongedwongen sfeer. Docent en student gaan op voet van gelijkwaardigheid met elkaar om, maar de professionaliteit blijft steeds gehandhaafd. Het is onvermijdelijk dat bij massagetherapie op het deels ontklede lichaam wordt gewerkt. In het begin kan dat bij een aantal cursisten wat spanning oproepen. Dat is begrijpelijk binnen onze nog steeds aanrakingsarme cultuur. Docenten van DBA gaan daar verantwoord mee om. Ook cursisten wordt voorgehouden dit aspect van de behandeling professioneel en decent te benaderen. Gelukkig zijn er bij DBA op dit gebied nog nooit problemen ontstaan. Mocht zich echter ooit een probleemgeval voordoen dan kunt u er op vertrouwen dat u een luisterend oor en probleemgericht optreden van ons en onze docenten kunt verwachten.

Docenten

De docenten van Dutch Bodywork Academy zijn goed opgeleide, professionele therapeuten die bij een beroepsvereniging zijn aangesloten. Ze hebben zelf een praktijk en zijn daardoor uitstekend in staat u op te leiden tot zelfstandig therapeut. Het feit dat de docenten lid van een beroepsvereniging zijn, betekent dat ze ook werken binnen de kaders van die vereniging en dat ze onderworpen zijn aan het klacht- en tuchtrecht van de beroepsvereniging. Belangrijk is ook dat leden van therapeutische beroepsverenigingen verplicht zijn ieder jaar een aantal dagdelen nascholing te volgen. Daardoor is de kennis van onze docenten altijd up-to-date.

Diploma of certificaat

Het onderwijs bij DBA is modulair ingericht. Dat betekent dat een opleiding is samengesteld uit cursussen met een samenhangend, afgerond studiepakket. Bijvoorbeeld de cursus Klassieke Massage is een zelfstandige module van de opleiding Manueel Praktizijn®. Na het met succes afsluiten van de cursus Klassieke Massage ontvangt u een certificaat. U hebt dan diverse mogelijkheden. U kunt besluiten de verworven kennis in praktijk te brengen. Bijvoorbeeld bij een beautyfarm of een sauna. Ook kunt u zelfstandig als masseur aan de slag. Een andere mogelijkheid is dat u verder studeert voor Manueel Praktizijn®.

Een cursus die onderdeel is van een opleiding, wordt afgesloten met een certificaat. Voor Shiatsu Ryoho en Shiatsu Zen-style geldt een uitzondering. Deze opleidingen shiatsu zijn respectievelijk onderdeel van het diploma Manueel Praktizijn® en het diploma Advanced SHIATSU Practitioner. Maar omdat zowel Shiatsu Ryoho als Shiatsu Zen-style therapiespecifiek volledig afgerond zijn, ontvangen de afgestudeerden toch een diploma.

Voor de theoretische onderdelen anatomie, fysiologie en pathologie ontvangt u een certificaat met een beschrijving van de bestudeerde stof. Wanneer alle drie de onderdelen met succes zijn afgesloten en geëxamineerd wordt een diploma Medische Basiskennis verstrekt.

Externe organisaties

Dutch Bodywork Academy werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten, afgekort NVST. Zie www.nvst.nl. De opleidingen Manueel Praktizijn® en Advanced SHIATSU Practitioner zijn geaccrediteerd door de NVST. Afgestudeerden hebben dus de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een professionele beroepsvereniging.

Het voordeel van het lidmaatschap van de NVST is dat men een objectief referentiekader heeft voor de uitoefening van een praktijk.

Vakantie

Tijdens algemene schoolvakanties zoals die worden geadviseerd voor de betreffende cursusplaats, wordt geen les gegeven.

Betaling

De prijs van een opleiding, module of cursus is opgedeeld in inschrijfgeld en lesgeld. Voor elke opleiding, module of cursus wordt zowel inschrijfgeld als lesgeld in rekening gebracht. Om de opleidingen voor een ieder toegankelijk te maken, kunnen de lesgelden in termijnen worden betaald. Studenten hebben vertrouwen in DBA en we menen dat wij van onze kant het vertrouwen moeten schenken om deze wijze van betalen mogelijk te maken. Betaling in termijnen brengt echter nogal wat kosten met zich mee. Je ontvangt daarom bij betaling vooraf een korting van 5% op het totale les- en inschrijfgeld.

Het inschrijfgeld is verschuldigd bij inschrijving na ontvangst van de factuur. De korting bij betaling vooraf wordt berekend over het totaalbedrag van inschrijfgeld en lesgeld samen. Het lesgeld met een korting van 5% over het totale bedrag is verschuldigd de dag voor de opleiding/cursus/module start.Je ontvangt hiervoor een factuur. Bij betaling in termijnen is de eerste termijn lesgeld verschuldigd de dag voor de opleiding/cursus/module start. De volgende termijnen steeds één maand later. Aangegeven prijzen zijn altijd inclusief omzetbelasting. Voor alle te betalen bedragen wordt een factuur gezonden.

Lesmateriaal

De prijzen zijn inclusief de kosten van het verstrekte lesmateriaal. Het lesmateriaal bestaat uit een vakinhoudelijke syllabus en de benodigde modules medische basiskennis. Eventueel extra materiaal zoals atlassen van de anatomie, fysiologie en pathologie alsmede meridianenkaarten en posters van spieren, reflexzones en het skelet zijn voor rekening van de student.

Succes | Lesmethode | Docenten | Diploma of certificaat | Externe organisaties | Vakantie | Betaling | Lesmateriaal