Shiatsu Ryoho | Shiatsu in de praktijk | Techniek | Doel van de opleiding | Lessen | Locaties, tijd & prijs | Docenten | Klassieke Massage | Toepassingsgebied | Doel van de cursus | Lessen | Locaties, tijd & prijs | Docenten | Segmentale Massagetherapie | Theorie | Praktijk | Doel van de cursus | Lessen | Locaties, tijd & prijs | Docenten | Voetreflexologie | Werking van de voetreflexologie | Doel van de cursus | Lessen | Locaties, tijd & prijs | Docenten Therapeutische vorming | Theorie | Doel van de cursus | Lessen | Locaties, tijd & prijs | Docenten

MANUEEL PRAKTIZIJN®


foto

De opleiding Manueel Praktizijn® bestaat uit de modules Shiatsu Ryoho, Klassieke Massage, Segmentale Massagetherapie, Voetreflexologie en Therapeutische Vorming. Het diploma sportmassage van het NGS of VOS geeft vrijstelling voor de praktijk klassieke massage. Om voor het diploma Manueel Praktizijn® in aanmerking te komen, moet de kandidaat bovendien bij DBA de certificaten anatomie, fysiologie en pathologie behaald hebben. Vrijstellingen worden niet gegeven. Het diploma Manueel Praktizijn® kwalificeert de bezitter als therapeut die op professionele wijze opereert binnen het werkgebied van de lichaamsgerichte therapie.

Manueel Praktizijn® is een beschermde beroepstitel die alleen kan worden toegekend door Dutch Bodywork Academy. Deze titel is als woordmerk en als beeldmerk vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau te Den Haag. Bovendien bestaat er een Stichting Manueel Praktizijn die de beroepsbeoefenaren met deze beroepstitel gaat promoten. Daartoe zal onder andere een website worden ingericht onder de domeinnaam www.manueel-praktizijn.info.

De modules Shiatsu Ryoho, Klassieke Massage, Segmentale Massagetherapie, Voetreflexologie en Therapeutische Vorming zijn hierna beschreven. Kandidaten kunnen naar keuze starten met de module Shiatsu Ryoho, Klassieke Massage of Voetreflexologie. Voor de module Segmentale Massagetherapie is een vooropleiding nodig van Klassieke Massage of Sportmassage. Voor de module Therapeutische Vorming moet de kandidaat de module fysiologie hebben afgerond alsmede één van de modules Shiatsu Ryoho, Shiatsu Zen-style, Massagetherapie of Voetreflexologie.

SHIATSU RYOHO


De opleiding Shiatsu Ryoho is voor een belangrijk deel gebaseerd op de methode zoals die door de Japanse meester Toru Namikoshi is beschreven in het boek: The Complete Book of Shiatsu Therapy. Henk en Tjitske Ytsma zijn o.a. opgeleid door wijlen Denis J. Binks die de methode Namikoshi in Nederland heeft geïntroduceerd. Daarnaast omvat de opleiding een aantal eigen technieken die er voor zorgen dat het autonome zenuwstelsel in balans wordt gebracht. Als gevolg daarvan gaat ook het hormonale systeem beter functioneren. Een bijzonder kenmerk van onze werkvorm van shiatsu is dat de behandeling en de lichamelijke diagnose zijn geïntegreerd. Deze module omvat een complete, afgeronde en uiterst effectieve werkvorm waarmee prachtige therapeutische resultaten kunnen worden behaald. De student leert verantwoorde keuzes te maken om optimaal succes te kunnen hebben bij de behandeling van gezondheidsproblemen.

Shiatsutherapie is ontstaan uit een systeem van oefeningen en zelfmassage dat circa 580 voor C. door Bodhidharma in China werd geïntroduceerd. Deze vorm van zelfbehandeling was bekend onder de naam Tao Yin. In de zesde eeuw werden de klassieke Chinese geneeswijzen door boeddhistische monniken in Japan geïntroduceerd. Daar werden de Chinese massagetechnieken verder ontwikkeld. Ze werden in Japan bekend onder de naam anma. Van 1603 tot 1868, het Edo-tijdperk, waren alle artsen in Japan verplicht anma te bestuderen. Dit tijdperk was een periode van grote bloei van de Japanse wetenschap en filosofie. In het begin van de vorige eeuw gingen anmamasseurs die therapeutisch werkten, de methode Shiatsu Ryoho noemen. Shiatsu Ryoho betekent vingerdruk therapie.

In 1925 stichtte Tokujiro Namikoshi in Hokkaido het Shiatsu Therapie Instituut. Het is vooral aan hem te danken dat in 1956 shiatsu in Japan door het Ministerie van Volksgezondheid werd erkend als een effectieve, reguliere behandelwijze. Toru Namikoshi, zoon van Tokujiro Namikoshi, is een grote stimulerende kracht geweest in het proces van acceptatie van shiatsu in de westerse wereld. Andere grote namen die veel hebben betekend voor de verspreiding van shiatsu zijn: Katsusuke Serizawa, Shizuto Masunaga, Shizuko Yamamoto, Wataru Ohashi en Saul Goodman.

De filosofie en vorm van shiatsu zijn ontstaan en ontwikkeld binnen de Aziatische cultuur. Als gevolg daarvan zijn er duidelijke verschillen met westerse fysiotherapie en andere manuele behandelwijzen. Shiatsu wordt inmiddels ruim 50 jaar met veel succes toegepast in de westerse wereld. Als gevolg van dat succes is deze behandelmethode inmiddels breed gewaardeerd en geaccepteerd. Veel zorgverzekeraars hebben deze succesvolle therapie inmiddels in hun vergoedingenpakket opgenomen.

Shiatsu in de praktijk

foto

Bij gezondheidsproblemen vinden we op en in het lichaam vaak plekjes met een afwijkende temperatuur en weefselspanning. Ook is er vaak sprake van pijn. Het Boaspunt op de rug is een voorbeeld van een pijnlijk plekje als gevolg van maagklachten. Deze plekjes worden in de westerse geneeskunde tenderpoints of triggerpoints genoemd. Bij shiatsutherapie worden deze punten tsubo’s genoemd.

In de traditionele oosterse opvatting staan gelijksoortige tsubo’s met elkaar in verbinding door energiebanen. Deze energetische verbindingen worden in het westen meridianen genoemd. De energiestroom in een meridiaan wordt meestal geassocieerd met de functie van een orgaan. De hartmeridiaan en de longmeridiaan zijn daarvan voorbeelden. Als de energie op een juist niveau onbelemmerd door de meridiaan stroomt, zal het betreffende orgaan ook goed functioneren. De tsubo's zullen afwijkingen vertonen als het bijbehorende orgaan niet goed functioneert.

Door de meridianen stroomt vitale energie. In de Japanse traditie wordt deze levensenergie Ki genoemd. Meridianen zijn yin of yang, al naar gelang de plek waar ze voorkomen en de functie die ze hebben. De meridianen en de daarin stromende energie functioneren in de mens als een samenhangend geheel. In een gezond mens is dit systeem in evenwicht. Een onderdeel van dit systeem is de leer van de 5-elementen. Met de leer van de elementen wordt verklaard hoe het meridianenstelsel zichzelf in evenwicht houdt. Als het systeem niet in balans is, wordt de mens ziek. De traditionele behandelmethoden zijn er op gericht door middel van het meridianenstelsel de energiebalans van de mens in evenwicht te houden of te brengen. Dit evenwicht is een voorwaarde voor herstel en groei. Wanneer door het toepassen van shiatsu de verstoorde energiebalans in evenwicht wordt gebracht, wordt het lichaam in staat gesteld zelf gezondheidsproblemen te voorkomen of te bestrijden.

De ontwikkeling van shiatsu staat echter niet stil. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de mechanismen die shiatsu zo’n succesvolle therapie maken. De werking van de therapie wordt tegenwoordig meestal verklaard met behulp van moderne inzichten in de werking van het zenuwstelsel. De Japanse professor Katsusuke Serizawa wijst op de viscero-cutane reflex bij het verklaren van de helende werking van shiatsutherapie. De beroemde Japanse shiatsudocente Shizuko Yamamoto wijst in haar boek Whole Health Shiatsu op de symbolische betekenis van de oosterse filosofie. We moeten dus de feitenkennis van de medische wetenschap niet uit het oog verliezen. Een voorbeeld daarvan is de segmentale relatie tussen huid, bloedvaten, botten en organen. Dit fenomeen kan een belangrijke rol spelen bij het verklaren van de werking van shiatsu. Daarbij is de werking van het autonome zenuwstelsel van doorslaggevend belang. Juist de voor shiatsu zo kenmerkende technieken hebben een sterk harmoniserende werking op het autonome zenuwstelsel en het endocriene systeem.

Shiatsu is een holistische therapie. Dat betekent dat bij een shiatsubehandeling altijd alle aspecten van de cliënt en zijn gezondheidsproblemen in aanmerking worden genomen. De werking van shiatsu heeft altijd twee effecten. Ten eerste zorgt shiatsu voor lokale pijnbestrijding en spierontspanning. Het tweede effect van een shiatsubehandeling is dat het autonome zenuwstelsel in balans wordt gebracht. Door deze combinatie van elkaar versterkende effecten worden vitaliserende processen in het lichaam geactiveerd die de basis vormen van een goede gezondheid. Tijdens de opleiding zal blijken dat de klassieke opvattingen over yin en yang en moderne inzichten met betrekking tot het zenuwstelsel en het endocriene systeem niet met elkaar in strijd zijn.

Klachten die met shiatsutherapie kunnen worden bestreden, zijn onder andere:

 • rsi, ook wel: "kans"
 • rugpijn
 • hoofdpijn
 • tenniselleboog
 • menstruatieklachten
 • maag- en darmklachten
 • nek- en schouderklachten
 • klachten tengevolge van stress

Whiplashpatiënten ervaren shiatsutherapie ook zeer positief. Voorts wordt shiatsu veel toegepast bij afbouw van stress en ter algemene ondersteuning van de gezondheid.

Techniek

Shiatsutherapie volgens de methode Namikoshi is een zeer gestructureerde, manuele behandelmethode. Alle behandelingen kunnen ook effectief op een verstelbare massagetafel worden toegepast. Tijdens de opleiding leert u zowel op een tafel als op een futon op de vloer te werken. Met handen, duimen en vingers wordt druk uitgeoefend op daarvoor in aanmerking komende plaatsen op het lichaam. Soms worden rekkingen toegepast. Doordat de praktijk van de complete behandelwijze duidelijk op schrift is uitgewerkt, kan men in één jaar de gehele behandelmethode onder de knie krijgen. Daarbij is inzet en toewijding van de student uiteraard een eerste vereiste!

Doel van de opleiding

De opleiding heeft tot doel het in één jaar aanleren van kennis en vaardigheden die nodig zijn om door middel van shiatsutechnieken zelfstandig doelgericht behandelingen te kunnen geven die de algemene gezondheid bevorderen en specifieke klachten en functiestoornissen bestrijden. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan anatomie, fysiologie en pathologie op een niveau dat de toekomstige therapeut in staat stelt zich een oordeel over klachten te vormen en hierover te kunnen communiceren. In het studiepakket worden de relevante medische basisvakken uitvoerig beschreven. Bij een shiatsuopleiding is het vanzelfsprekend dat ook ruime aandacht wordt gegeven aan de klassieke oosterse theorieën over ziekte en gezondheid.

Lessen

De lessen beginnen met het bespreken van de vragen die zijn ontstaan naar aanleiding van de thuis bestudeerde theorie. Daarna wordt door de docent een demonstratie gegeven van de te leren techniek tijdens de betreffende les. Vervolgens worden de gedemonstreerde technieken op elkaar geoefend. De theorie en de demonstratie nemen samen ongeveer een uur in beslag. De resterende tijd wordt geheel besteed aan het met elkaar oefenen.

De opleiding omvat 90 klokuren verdeeld over 30 dagdelen. Daarnaast is het nodig dat de cursist voldoende thuis studeert en oefent om de stof van deze module zodanig onder de knie te krijgen dat hij/zij in staat is deze therapeutische werkvorm creatief te beoefenen. De modules anatomie en fysiologie maken integraal deel uit van de opleiding. Wanneer deze module een kopstudie is, maakt pathologie integraal deel uit van de opleiding. Als afronding van deze module moet een werkstuk worden geschreven op een niveau overeenkomend met het niveau van de opleiding.

De medische basiskennis en de oosterse filosofie worden door middel van deeltentamens gedurende de opleiding schriftelijk getoetst. De praktijk wordt afgesloten met een praktijkexamen. Voor de toetsen en het examen moeten voldoendes worden behaald. Het werkstuk moet uiteraard ook als voldoende worden beoordeeld. Bij voldoende resultaat wordt het diploma Shiatsu Ryoho verstrekt.

Locaties, tijd en prijs

De locaties zijn Groningen, Leeuwarden en Zevenaar. Shiatsu Ryoho wordt aangeboden als dag- en als avondopleiding. De dagopleiding wordt gegeven op vijftien zaterdagen van 09.30 tot 16.00 uur gedurende de periode begin september tot eind mei, in het algemeen tweemaal per maand. De avondopleiding wordt gegeven op dertig avonden wekelijks van 19.00 tot 22.00 uur. De agenda en de prijslijst vindt u achter de bewuste knopjes op deze site. De laatste agenda en prijslijst zijn gratis per email op te vragen via ytsma@dbanet.nl.

Docenten

Henk & Tjitske Ytsma, Buitenpost; Dany Ytsma, Aerdt en Raymond Vermaas, Almelo.
KLASSIEKE MASSAGE


foto

Massage is waarschijnlijk de oudste geneeskundige behandeling die we kennen. In de oudste geschriften wordt massage al genoemd. Een voorbeeld daarvan is het Chinese geneeskundige boek Nei King dat tussen 400 jaar vóór C. en 200 na C. is ontstaan. Ook in de Indiase Ayurvedische geschriften van rond het begin van onze jaartelling wordt massage genoemd. Hippocrates, de Griekse vader van de geneeskunde, schreef omstreeks 400 vóór C. al dat een stevige massage toniserend werkt en dat een zachte massage sederend is.

Het woord massage is ontleend aan het Frans, maar het heeft een Arabische oorsprong. Het Arabische woord -mass- betekent "onderzoekend aanraken". Ook veel namen voor de gebruikelijke massagetechnieken zijn aan het Frans ontleend: effleureren, pétrisseren, frictioneren, vibreren en tapoteren. Deze vijf handgrepen worden in de hele geschiedenis van de massage beschreven. Vandaar dat de massagevorm waarbij deze vijf handgrepen worden toegepast, klassieke massage wordt genoemd. Deze massagevorm volgt de ontwikkeling van de westerse geneeskunde.

Toepassingsgebied

Problemen waarbij klassieke massage kan worden toegepast zijn onder andere:

 • pijn
 • stress
 • spanning
 • te hoge spiertonus
 • lokale storingen in de weefselspanning
 • storingen in de lichaamsbeleving
 • aspecifieke vermoeidheid

Doel van de cursus

Doel van de cursus is het aanleren van kennis en vaardigheden die nodig zijn om een samenhangende gehele of gedeeltelijke lichaamsmassage te kunnen geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de vijf eerder genoemde basistechnieken in verschillende gangbare vormen. Het spreekt vanzelf dat in de cursus veel aandacht wordt gegeven aan het aanleren van goede en verantwoorde technieken. Maar om goed en verantwoord te kunnen masseren, is het ook nodig dat voldoende aandacht gegeven wordt aan de medische basiskennis. Deze kennis is nodig om de geleerde technieken juist te kunnen toepassen. Daarnaast is de theoretische kennis nodig om een gefundeerd oordeel te kunnen vormen en professioneel met collega zorgverleners te kunnen communiceren. In de syllabus wordt de toepasselijke medische basiskennis uitvoerig beschreven. De cursus klassieke massage is tevens een vooropleiding voor de cursus segmentale massagetherapie.

Lessen

De lessen beginnen met een vragenuurtje. Daarin kunnen alle problemen, zowel theoretische als praktische aan de orde worden gesteld. Vervolgens wordt door de docent een demonstratie klassieke massage gegeven. De theorie en de demonstratie samen nemen ongeveer een uur in beslag. Na een korte pauze wordt de resterende tijd besteed aan het met elkaar oefenen. Met deze indeling wordt uiteraard flexibel omgegaan. Deze module omvat 54 klokuren verdeeld over 18 dagdelen. Daarnaast is het nodig dat de cursist voldoende thuis studeert en oefent om de stof van deze module zodanig onder de knie te krijgen dat hij/zij in staat is deze verzorgende werkvorm creatief te beoefenen. Wanneer de student bij andere modules van DBA de medische basiskennis al heeft afgerond, wordt uiteraard een vrijstelling gegeven voor de betreffende toetsen.

De medische basiskennis wordt door middel van deeltentamens gedurende de cursus schriftelijk getoetst. De praktijk wordt afgesloten met een praktijkexamen. Voor alle onderdelen moet een voldoende worden behaald. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat verstrekt.

Locaties, tijd & prijs

De locaties zijn Groningen, Leeuwarden en Zevenaar. Klassieke Massage wordt aangeboden als dag- en als avondopleiding. De dagopleiding wordt gegeven op negen zaterdagen van 09.30 tot 16.00 uur gedurende de periode begin september tot eind januari, in het algemeen tweemaal per maand. De avondopleiding wordt gegeven van begin september tot eind januari op achttien avonden wekelijks van 19.00 tot 22.00 uur. De agenda en de prijslijst vindt u achter de bewuste knopjes op deze site. De laatste agenda en prijslijst zijn gratis per email op te vragen via ytsma@dbanet.nl.

Docenten

Henk & Tjitske Ytsma, Buitenpost; Dany Ytsma, Aerdt; Raymond Vermaas, Almelo en Hilly Oldenburger, Groningen.
SEGMENTALE MASSAGETHERAPIE


foto

De module Segmentale Massagetherapie is onderdeel van de opleiding tot Manueel Praktizijn®. Maar deze cursus is ook een aanrader voor de vele sportmasseurs die graag op verantwoorde wijze een therapeutische invulling aan hun massagepraktijk willen geven. De theorie van deze module is gebaseerd op de kennis van de werking van de fysiologie van het menselijk lichaam. Ondanks deze wetenschappelijke basis is de door DBA ontwikkelde behandelmethode uitermate holistisch. Voor het samenstellen van een behandeling wordt steeds uitgegaan van het totaalbeeld van de cliënt en zijn/haar gezondheidsproblemen. Daardoor kenmerkt deze behandelwijze zich door positieve resultaten daar waar andere methodes gefaald hebben.

Theorie

Omstreeks 1900 ontdekte de Engelse neuroloog dr. H. Head dat er in het menselijke lichaam bij gezondheidsproblemen vaak interactie ontstaat tussen de inwendige organen en specifieke huidzones die kenmerkend zijn voor het betreffende orgaan. Bij afwijkingen aan een orgaan bleek dat er ook vaak afwijkingen in de huid ontstaan. Deze huidzones worden nu de zones van Head genoemd. Zo is er door de Engelse arts dr. J. Mackenzie ook een relatie aangetoond tussen de inwendige organen en bepaalde spieren en beenvliesgedeeltes. In Duitsland is uitgebreid onderzoek naar deze verschijnselen gedaan door prof. dr. K. Hansen en dr. H. Schliack.

Het blijkt dat er in het menselijke lichaam samenhangende structuren bestaan die zijn samengesteld uit een ruggenmergssegment, een ruggenmergszenuw, een inwendig orgaan, één of meer spieren, één of meer botten, een aantal bloedvaten en een huidzone. Deze samenhangende structuur wordt metameer genoemd. Een kenmerk van een metameer is dat de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden. De verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een metameer worden segmentale relaties genoemd. Een segment is dat deel van het ruggenmerg waar de verbindende ruggenmergszenuw ontspringt. Een voorbeeld van interactie van de verschillende onderdelen van een metameer is het algemeen bekende verschijnsel dat bij hartklachten vaak uitstraling van pijn naar de linkerarm ontstaat.

Praktijk

Storingen in inwendige organen en functies daarvan kunnen zich in de huid manifesteren door overgevoeligheid van de overeenkomende huidzone. Verklevingen en intrekkingen zijn in dit verband ook bekende symptomen. In een spier of spiergroep kan de storing zich uiten door een langdurige contractie, waardoor in die spier soms een pijnlijke plek ontstaat.

Deze symptomen hoeven echter niet altijd te wijzen op een orgaanafwijking. Het zenuwstelsel en het endocriene systeem werken altijd als een samenhangend geheel. Als door spanning of stress in het zenuwstelsel chronische overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen gestoord worden. Deze worden immers ook aangestuurd door het zenuwstelsel. Door overbelasting is het zenuwstelsel niet meer in staat de juiste keuzes te maken. De oorzaak van het symptoom ligt dan niet in een orgaan of spier maar bijvoorbeeld in een slechte arbeid-rust-verhouding of psychosociale problemen.

Doel van de cursus

Tijdens de cursus leert u aanvullende therapeutische massagetechnieken en mobilisaties die buiten het gebied van de klassieke massage en sportmassage vallen. Bovendien worden gerichte behandelingen ter bestrijding van veel voorkomende gezondheidsproblemen uitgewerkt en aangeleerd. Ook leert u het interpreteren van symptomen die in de huid en de spieren worden waargenomen. Veel aandacht wordt gegeven aan de juiste opbouw van de therapeutische massage en de verschijnselen die daardoor kunnen worden opgeroepen. Het bestrijden van ongewenste bijverschijnselen van massagetherapie behoort uiteraard ook tot de lesstof. De segmentale theorie dient hierbij als basis om tot verklaringen en conclusies te kunnen komen. In de theorie wordt ook aandacht gegeven aan relevante pathologie. Tijdens de cursus komen ook enkele shiatsutechnieken aan de orde. Dit vanwege de uitzonderlijke werkzaamheid van deze technieken.

Lessen

De lessen beginnen met een vragenuurtje. In dit eerste deel worden vragen behandeld die bij het thuis bestuderen van de theorie zijn ontstaan. Ook de ervaringen die u thuis met uw oefencliënten hebt opgedaan, kunnen in de groep worden besproken. Waar nodig worden nieuwe technieken gedemonstreerd. Na een korte pauze wordt door de cursisten met elkaar geoefend. De nadruk ligt hierbij op het verfijnen van de techniek en het leren van een effectieve opbouw van de massage.

De cursus omvat 48 klokuren verdeeld over 16 dagdelen. Daarnaast is het nodig dat de cursist voldoende thuis studeert en oefent om de stof van deze module zodanig onder de knie te krijgen dat hij/zij in staat is deze therapeutische werkvorm creatief te beoefenen. Wanneer de student bij andere modules van DBA de medische basiskennis al heeft afgerond, wordt uiteraard een vrijstelling gegeven voor de betreffende toetsen. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk en een praktijkexamen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat verstrekt.

Locaties, tijd & prijs

De locaties zijn Groningen, Leeuwarden en Zevenaar. Segmentale Massagetherapie wordt aangeboden als dag- en als avondopleiding. De dagopleiding wordt gegeven op zeven zaterdagen van 09.30 tot 16.00 uur gedurende de periode begin februari tot eind mei, in het algemeen tweemaal per maand. De avondopleiding wordt gegeven van begin februari tot eind mei op veertien avonden wekelijks van 19.00 tot 22.00 uur. De agenda en de prijslijst vindt u achter de bewuste knopjes op deze site. De laatste agenda en prijslijst zijn gratis per email op te vragen via ytsma@dbanet.nl.

Docenten

Henk & Tjitske Ytsma, Buitenpost; Dany Ytsma, Aerdt en Raymond Vermaas, Almelo
VOETREFLEXOLOGIE


foto

Het is algemeen bekend dat de geneeskunde zich in Egypte zeer vroeg heeft ontwikkeld. Al 1000 jaar voor het begin van onze jaartelling was er sprake van een artsenstand in dat land. Dat ook voetmassage werd toegepast, blijkt uit afbeeldingen op tempelwanden. Bekend is ook dat deze behandelmethode al zeer vroeg in het verre oosten werd toegepast bij het bestrijden van klachten en aandoeningen.

In 1902 leerde de Amerikaanse KNO-arts dr. William H. Fitzgerald in Engeland de zonetherapie kennen. Hij ging er mee experimenteren waarna hij zijn bevindingen in 1917 publiceerde in het boek: Zone Therapy, or Relieving Pain at Home. Een andere Amerikaanse arts, dr. J. S. Riley, las dat boek en deelde zijn kennis met zijn toenmalige assistente, mevrouw Eunice Ingham. Zij werd erdoor gegrepen en paste de behandelmethode in de praktijk met veel succes toe. In 1938 publiceerde ze haar eerste boek op dit gebied: Stories the feet can tell…. In 1958 las de Duitse verpleegster Hanne Marquardt het boek van Eunice Ingham. Ook zij werd daardoor zo geboeid dat ze voetreflexologie in de praktijk ging toepassen. Haar enthousiasme bracht haar er toe door middel van cursussen en workshops voetreflexologie in Europa bekendheid te geven. Sindsdien wordt de therapie over de gehele wereld met succes toegepast.

Werking van voetreflexologie

Voetreflexzonetherapie is een ervaringstherapie. Toepassing van deze behandelmethode blijkt zeer goede resultaten te geven. Ook in gevallen waar andere therapieën geen succes hebben gehad. Bij onderzoek van de voeten blijkt dat vooral op de voetzool zones voorkomen die corresponderen met de organen in het lichaam. De ligging van de orgaanzones op de voetzool lijkt sterk op het patroon van de organen in het lichaam. Er bestaat geen eenduidige verklaring waarom het lichaam op deze wijze op de voeten wordt geprojecteerd. De ervaring leert echter dat een goede voetreflexbehandeling een krachtige stimulans kan zijn waardoor het lichaam in balans komt. Daardoor kan het zelfhelend vermogen van het lichaam zijn werk doen. Dat voetreflexologie een positief effect heeft, is zelfs vastgesteld in het kader van onderzoek aan de Michigan State University in de USA.

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is het aanleren van kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig de orgaanzones op de voet te kunnen lokaliseren, de toestand en symptomen daarvan te kunnen interpreteren en een doelgerichte massage te kunnen uitvoeren met de daarvoor geëigende technieken. De anatomie van de voet is uiteraard ook een hoofdonderwerp. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de fysiologie van de mens. In de syllabus worden de anatomie van de voet en de fysiologie van het gehele lichaam uitvoerig beschreven.

Lessen

Elke les begint met een vragenuurtje. In dit eerste gedeelte worden de theoretische en praktische vragen van de cursisten besproken. Vervolgens wordt door de docent een demonstratie voetreflexologie of onderdeel daarvan gegeven. Na de pauze wordt de praktijk met elkaar geoefend. De cursus omvat 54 klokuren verdeeld over 18 dagdelen. Daarnaast is het nodig dat de cursist voldoende thuis studeert en oefent om de stof van deze module zodanig onder de knie te krijgen dat hij/zij in staat is deze therapeutische werkvorm creatief te beoefenen. Wanneer de student bij andere modules van DBA de medische basiskennis al heeft afgerond, wordt uiteraard een vrijstelling gegeven voor de betreffende toetsen. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk en een praktijkexamen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat verstrekt.

Locaties, tijd & prijs

De locaties zijn Groningen, Leeuwarden en Zevenaar. Voetreflexologie wordt aangeboden als avondopleiding. De opleiding wordt gegeven op achttien avonden wekelijks van 19.00 tot 22.00 uur. De agenda en de prijslijst vindt u achter de bewuste knopjes op deze site. De laatste agenda en prijslijst zijn gratis per email op te vragen via ytsma@dbanet.nl.

Docenten

Henk & Tjitske Ytsma, Buitenpost, Hilly Oldenburger, Groningen en Dany Ytsma, Aerdt.
THERAPEUTISCHE VORMING


foto

De module Therapeutische Vorming maakt integraal deel uit van het diploma Manueel Praktizijn® en het diploma Advanced SHIATSU Practitioner. Deze module is echter ook bedoeld voor therapeuten die de kwaliteit van hun praktijkvoering willen verhogen door gebruik te maken van praktisch toepasbare psychologische principes. Door de NVST is deze module geaccrediteerd als waardevolle bij/nascholing.

Theorie

Ongeveer de helft van de module is gewijd aan de theoretische onderbouwing. Aan de orde komen praktische en vooral toepasbare psychologie. Geen diepgaande psychologische theorieën maar psychologische principes die je in je praktijk als therapeut goed kunt toepassen. Een en ander is gebaseerd op het boek Gezondheidspsychologie voor de Fysiotherapeut van P. van Burken. Onderwerpen die besproken zullen worden zijn onder andere:

 • werken volgens het biopsychosociaal model
 • stress
 • pijn
 • emoties/cognitie
 • klinische psychologie

Deze onderwerpen zullen worden verklaard en uitgediept. Daarbij zal de nadruk liggen op de vraag wat je er als therapeut mee kunt of mee moet doen. Naast de psychologie zal er aandacht worden besteed aan een aantal belangrijke onderwerpen die je als therapeut in je eigen praktijk nodig zult hebben. Hierbij moet je denken aan anamnese, onderzoek en het daaropvolgende traject naar de behandeling. Verder komen aan de orde cliëntenadministratie, verslaglegging en het opzetten van je eigen praktijk.

Doel van de cursus

Tijdens de cursus leert u:

 • relevante theoretische en praktische psychologische principes die u in praktijksituaties kunt toepassen
 • het afnemen van een goede, gestructureerde, anamnese. Aan de hand van casuïstiek zal hier uitgebreid mee geoefend gaan worden. De stap van het afnemen van een anamnese/onderzoek naar het uitvoeren van een behandeling zal ook uitgebreid worden besproken, allemaal middels casuïstiek en praktijkopdrachten
 • hoe je een goede cliëntenadministratie kunt voeren
 • wat er allemaal nodig is om een eigen praktijk te starten.

Lessen

De lessen beginnen ’s ochtends met een vragenuurtje. In dit eerste deel worden vragen behandeld die bij het bestuderen van de theorie zijn ontstaan. Na dit vragenuurtje volgt er theoretische uitleg over één van de hiervoor genoemde onderwerpen. Het middagprogramma zal grotendeels praktisch worden ingevuld met onderwerpen die ’s ochtends theoretisch zijn behandeld. Er wordt dus een duidelijke verbinding tussen theorie en praktijk gelegd.

De cursus omvat 48 klokuren verdeeld over 16 dagdelen. Daarnaast is het nodig dat de cursist voldoende thuis studeert om de stof van deze module goed onder de knie te krijgen. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat verstrekt.

Locaties, tijd & prijs

De locaties zijn Groningen, Leeuwarden en Zevenaar. Therapeutische Vorming wordt aangeboden als dagopleiding van 09.30 tot 16.00 uur, in het algemeen twee maal per maand. De agenda en de prijslijst vindt u achter de bewuste knopjes op deze site. De laatste agenda en prijslijst zijn gratis per email op te vragen via ytsma@dbanet.nl.

Docenten

Raymond Vermaas, Almelo

Shiatsu Ryoho | Shiatsu in de praktijk | Techniek | Doel van de opleiding | Lessen | Locaties, tijd & prijs | Docenten | Klassieke Massage | Toepassingsgebied | Doel van de cursus | Lessen | Locaties, tijd & prijs | Docenten | Segmentale Massagetherapie | Theorie | Praktijk | Doel van de cursus | Lessen | Locaties, tijd & prijs | Docenten | Voetreflexologie | Werking van de voetreflexologie | Doel van de cursus | Lessen | Locaties, tijd & prijs | Docenten Therapeutische vorming | Theorie | Doel van de cursus | Lessen | Locaties, tijd & prijs | Docenten